Vita-HRM
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht geeft tot het leveren van coaching- en adviesdiensten door Vita-HRM;
b. Dienstverlener: Eenmanszaak Vita-HRM, bekend bij de KvK onder nummer: 08193095 met als bestuurder C.M. Kroezen-Cornelissen die de coaching- en adviesdiensten levert aan de opdrachtgever; verder te noemen Vita-HRM;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Vita-HRM en de opdrachtgever tot het leveren van coaching- en adviesdiensten;
d. Online producten: de online producten die door Vita-HRM worden aangeboden in het kader van de coaching- en adviesdiensten;
e. Partijen: Vita-HRM en de opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door Vita-HRM aan de opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Vita-HRM en de opdrachtgever.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Vita-HRM zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen tot het moment van aanvaarding door de opdrachtgever.
2. Vita-HRM is slechts gebonden aan offertes en aanbiedingen indien deze per mail of schriftelijk zijn bevestigd.
3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Vita-HRM zal de coaching- en adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend dienstverlener mag worden verwacht.
2. Vita-HRM heeft het recht om de coaching- en adviesdiensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden, indien dit naar het oordeel van Vita-HRM noodzakelijk is.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vita-HRM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vita-HRM worden verstrekt.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vita-HRM zijn verstrekt, heeft Vita-HRM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Vita-HRM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vita-HRM is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5 – Online producten
1. Vita-HRM biedt ook online producten aan in het kader van de coaching- en adviesdiensten.
2. De opdrachtgever krijgt dan een persoonlijke login voor de online producten. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van zijn login-gegevens. 3. Het gebruik van de online producten geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever.
4. Vita-HRM is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het gebruik van de online producten.

Artikel 6 – Tarieven en betaling
1. De tarieven voor de coaching- en adviesdiensten staan vermeld in de aangebode offerte en de tarieven van online producten staan vermeld op de website van Vita-HRM en kunnen worden aangepast.
2. Betaling van de coaching- en adviesdiensten en de online producten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Vita- HRM gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Vita-HRM gerechtigd de coaching- en adviesdiensten en het gebruik van de online producten op te schorten of te beëindigen.

Artikel 7 – Annulering en wijziging
1. De opdrachtgever kan een afspraak voor coaching of advies tot uiterlijk 48 uur voor aanvang kosteloos annuleren.
2. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak is de opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.
3. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Vita-HRM en de opdrachtgever.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1. Vita-HRM is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die is ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
2. De aansprakelijkheid van Vita-HRM voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald voor de coaching- en adviesdiensten en de online producten.
3. Vita-HRM is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en schade die voortvloeit uit het gebruik van de online producten.
4. Vita-HRM is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht.
5. Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van Vita-HRM onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals oorlog, stakingen, natuurrampen en brand.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de coaching- en adviesdiensten en de online producten berusten bij Vita-HRM.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de coaching- en adviesdiensten en de online producten te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vita-HRM.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid
1. Vita-HRM zal alle informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. De opdrachtgever zal alle informatie die hij van Vita-HRM ontvangt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht
1. Op de overeenkomst tussen Vita-HRM en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Slotbepalingen
1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 22 maart 2023 en vervangen alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.
2. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Vita-HRM worden gewijzigd. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten en op reeds lopende overeenkomsten na schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever van de wijzigingen en een termijn van 30 dagen voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.